مقایسه زمانی مهاجرت

مقایسه زمانی مهاجرت به کشورها

با توجه به شرایط و امکان سنجی موقعیت خودتان هر کشوری پروسه زمانی مخصوص خود را در هر کدام از روش های مهاجرتی به خود اختصاص می دهد. در این قسمت تا حدودی این روند ها با هم مقایسه خواهند شد

list-image

مدت زمان براوردی شما در قرارداد مهاجرت به کانادا از زمان عقد قرارداد تا اعزام یک سال و نیم براورد می گردد.

list-image

مدت زمان براوردی پروسه مهاجرت اقامت و اخذ ویزای کاری در قرارداد مهاجرت به آلمان از زمان عقد قرارداد تا اعزام یک سال و سه ماه براورد می گردد.

list-image

مدت زمان براوردشده در پروسه مهاجرت اقامت و اخذ ویزای شما در قرارداد مهاجرت به اوکراین از زمان عقد قرارداد تا اعزام هشت ماه براورد می گردد.

list-image

مدت زمان براوردی شما در قرارداد مهاجرت به سوئد از زمان عقد قرارداد تا اعزام یک سال براورد می گردد.

آگاهانه انتخاب کنید

اشتراک گذاری